ข้อมูลผู้ติดต่อ
รหัสประจำตัว  
ชื่อ-นามสกุล   เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ว่องวรกุล
เพศ   หญิง
ว / ด / ป เกิด   14/01/2542
เลขบัตรประจำตัวชาชน  
เชื้อชาติ   ไทย
สัญชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
วันที่ออก  
จบชั้น   อนุบาลปีที่ 3
ปีการศึกษา  
สาเหตุที่ออก   จบจากสถาบัน
 ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่เลขที่  
ถนน  
แขวง/ตำบล  
เขต/อำเภอ  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
หมายเลขโทรศัพท์  
E-Mail  
 ข้อมูลการศึกษา
ประเภทการศึกษา   สามัญ
ระดับการศึกษา  
สถานะ  
ชื่อสถานศึกษา   อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ที่อยู่สถานศึกษา  
ประเภทการศึกษา   อาชีวะ
ระดับการศึกษา  
สถานะ  
ชื่อสถานศึกษา  
ที่อยู่สถานศึกษา  
ประเภทการศึกษา   อุดมศึกษา
ระดับการศึกษา  
สถานะ  
ชื่อสถานศึกษา  
ที่อยู่สถานศึกษา  
 ข้อมูลการทำงาน
อาชีพ  
รายละเอียดอาชีพ  
ตำแหน่ง  
สถานที่ทำงาน  
   
     
 


 

CopyRight@2017 Jidapakinder School
131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-1215 โทรสาร : 0-2266-4686